مجله مینوسا ارمغانی برای کاهش دغدغه های شما در دانش دنداندانپزشکی است. در این برگه مقالات معتبر را ترجمه و تالیف می نماییدم. هدفمان از این مقالات افزایش آگاهی عمومی و توضیح ساده مسائل پیچیده دندانپزشکی می باشد.