طول تاج کوتاه دندان

آیا هنگام لبخند زدن یا صحبت کردن دندان های شما دیده نمی شود؟

آیا هنگام لبخند زدن یا صحبت کردن دندان های شما دیده نمی شود؟ دندان کوتاه مهمترین دلیل دیده نشدن دندان شما هنگاه صحبت است.  اگر از طول دندان ها و نسبت دندان ها به لثه ای که هنگام لبخند زدن نشان داده می شود راضی هستید ، احتمالاً هرگز به آنها فکر نکرده اید. با…